Emotional Stroop Task: Η συναισθηματική επίδραση των χρωματισμένων λέξεων.

Emotional Stroop Task: Η συναισθηματική επίδραση των χρωματισμένων λέξεων.


Το Emotional Stroop Task στην ψυχολογία χρησιμοποιείται ως μια προσέγγιση επεξεργασίας πληροφοριών για την αξιολόγηση των συναισθημάτων. H δοκιμασία Stroop θεωρείται διεθνώς μια αξιόπιστη κι ευαίσθητη δοκιμασία ελέγχου της μετωπιαίας λειτουργικότητας και των εκτελεστικών λειτουργιών.

H συναισθηματική εργασία Stroop αποτελεί μια τροποποιημένη έκδοση της παραδοσιακής εργασίας Stroop, στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνταν να ονομάσουν το χρώμα των λέξεων με συναισθηματικό ή ουδέτερο σθένος. Αυτή η εργασία χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των προκαταρκτικών προκαταλήψεων (δηλ. του προσανατολισμού της προσοχής) προς συναισθηματικά ερεθίσματα, που παρατηρούνται συνήθως στους ανθρώπους. Σε σχέση με αυτό, το συναισθηματικό Stroop έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ευρέως για να κατανοηθούν καλύτερα ατομικές διαφορές, όσον αφορά τη συναισθηματική επεξεργασία, λαμβάνοντας υπόψιν διαστάσεις όπως η προσωπικότητα, το άγχος και διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

Η δοκιμασία Stroop πήρε το όνομά της από τον John Ridley Stroop, ο οποίος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας του στα αγγλικά το 1935 και περιλάμβανε 3 πειράματα. Η έρευνα αυτή αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς εργασίες στην ιστορία της πειραματικής ψυχολογίας και έχει χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια ψυχολογική διαδικασία, τη δοκιμασία Stroop, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική και πρακτική έρευνα.

Η συναισθηματική επίδραση Stroop (Emotional Stroop Effect) αναφέρεται στο φαινόμενο ότι οι συναισθηματικές πληροφορίες των ερεθισμάτων θα καθυστερήσουν την αντίδραση των συμμετεχόντων στην απόκρισή τους ως προς την ονομασία των χρωματισμένων λέξεων που περιέχουν συναίσθημα, παρά σε ουδέτερες λέξεις (χωρίς συναισθηματικό περιεχόμενο). Οι άνθρωποι φαίνεται λοιπόν πως επηρεάζονται από το συναισθηματικό περιεχόμενο που μεταδίδεται μέσω των λέξεων.

Το σχετικό πείραμα εν συντομία είναι το εξής:

Οι λέξεις με χρώμα παρουσιάζονται μεμονωμένα και αυτό που ζητείται από τους συμμετέχοντες είναι να ονομάσουν το χρώμα κάθε λέξης, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ακρίβεια. Οι λέξεις προέρχονται από δυο διαφορετικές κατηγορίες. Αναλυτικότερα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αρνητικές λέξεις (π.χ θάνατος). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ουδέτερες λέξεις (π.χ καρέκλα). Η συναισθηματική επίδραση Stroop (ESE) είναι ουσιαστικά η διαφορά στην καθυστέρηση ονομασίας χρώματος μεταξύ των συναισθηματικών και των ουδέτερων λέξεων.

Τύποι συναισθηματικής εργασίας Stroop:

  • Πρώτος τύπος: είναι η παραδοσιακή συναισθηματική εργασία «χρώμα-λέξη» στην οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να ονομάσουν το χρώμα των λέξεων ή να μετρήσουν τον αριθμό των λέξεων που είναι είτε συναισθηματικά φορτισμένες είτε ουδέτερες.
  • Δεύτερος τύπος: είναι η συναισθηματική εργασία «λέξη-πρόσωπο» στην οποία οι αρνητικές ή θετικές λέξεις επικαλύπτονται σε αρνητικές ή θετικές εκφράσεις του προσώπου με το συναίσθημα που εκφράζεται από τα ερεθίσματα στο πρόσωπο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν το συναίσθημα που εκφράζεται στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα αγνοούν τις επικαλυπτόμενες συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις ή και το αντίστροφο. Ουσιαστικά σε αυτό το τύπο έχουμε εκφράσεις του προσώπου που διαφέρουν από το είδος του συναισθήματος των λέξεων (π.χ η λέξη “χαρούμενος” με ένα θυμωμένο πρόσωπο). Σε αντίθεση με τον πρώτο τύπο, εδώ δημιουργείται μια σημασιολογική σύγκρουση στην οποία η συναισθηματική παρέμβαση είναι πιο έντονη, καθώς απαιτεί περισσότερη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί.
  • Τρίτος τύπος: είναι η εργασία της «εκκίνησης» (priming procession) στην οποία παρουσιάζεται μια συναισθηματική ή ουδέτερη εικόνα πριν από την παραδοσιακή/κλασσική συναισθηματική εργασία. Στόχος εδώ είναι να διερευνηθεί η επίδραση της συναισθηματικής εκκίνησης στην γνωστική σύγκρουση.

 

Γνωστικός έλεγχος – Γνωστική σύγκρουση

Ο γνωστικός έλεγχος είναι η ικανότητα οργάνωσης του μυαλού και της δράσης σύμφωνα με τους στόχους που σχετίζονται με τη σχετική εργασία και αποτελείται από μια ποικιλία διαφορετικών εκτελεστικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν: αλλαγή της προσοχής, παρακολούθηση σφαλμάτων, συντήρηση και ενημέρωση της μνήμης εργασίας σύγκρουση αντίδρασης και αναστολή αντιδράσεων.

Η γνωστική σύγκρουση στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού ελέγχου συμβαίνει όταν η επεξεργασία των σχετικών με την εργασία πληροφοριών αμφισβητείται από μια ισχυρή απόσπαση προσοχής, η οποία οφείλεται σε ερεθίσματα συναισθηματικής σημασίας, δηλαδή λόγω της συναισθηματικής επίδρασης (Emotional Stroop Effect). Επομένως η γνωστική σύγκρουση που επισυμβαίνει μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα ολοκλήρωσης εργασιών που απαιτούν γνωστικό έλεγχο.

 

Η μετατραυματική διαταραχή άγχους ( PDSD) συνδέεται συχνά με δυσκολίες στην κατανομή της προσοχής και στην συναισθηματική ρύθμιση. Η συναισθηματική εργασία Stroop είναι ένα ιδανικό μέσο παρακολούθησης αυτών των δυσκολιών.

Συγκεκριμένα η μελέτη των Khanna & Badura-Brack et al (2017) αφορούσε την έρευνα σε βετεράνους μάχης με ή χωρίς PDSD. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις κατηγορίες λέξεων: λέξεις σχετικές με μάχη, γενικά απειλητικές λέξεις και ουδέτερες λέξεις. Τα δεδομένα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι βετεράνοι με PDSD εμφάνισαν ελλείμματα στην κατανομή της προσοχής και στη συναισθηματική ρύθμιση κατά την επεξεργασία των τραυμάτων, ενώ εκείνοι χωρίς PDSD ήταν σε θέση να ρυθμίσουν το συναίσθημά τους και να κατευθύνουν τη προσοχή τους μακριά από απειλές.

Πολλές ψυχολογικές διαταραχές, όπως και η συγκεκριμένη που αναφέρθηκε παραπάνω, σχετίζονται με παρεκκλίνουσες μορφές κατανομής της προσοχής και τροποποιημένες αναπαραστάσεις ερεθισμάτων. Η μετατραυματική διαταραχή άγχους σχετίζεται με προσεκτική επιμονή στην απειλή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπέρ-επεξεργασία των συναισθηματικών πτυχών των ερεθισμάτων. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις ονομασίας χρωμάτων στις λέξεων που σχετίζονται με απειλές, προκύπτουν επειδή οι συναισθηματικές πτυχές των λέξεων αποσπούν την προσοχή και κυριαρχούν στις αναπαραστάσεις.

Η συναισθηματική εργασία Stroop χρησιμοποιείται ως ένα νευροψυχολογικό τεστ επιλεκτικής προσοχής. Το έργο αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά δημοφιλή μέθοδο ανίχνευσης του συναισθήματος. Η επιλογή των συγκινησιακά φορτισμένων λέξεων μπορεί να ταιριάζει κάθε φορά με τη συγκεκριμένη παθολογία ή την τρέχουσα ανησυχία των συμμετεχόντων.

Παραθέτονται τα βήματα που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός συναισθηματικού πειράματος Stroop. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Επιλογή και αντιστοίχιση λέξεων (συναισθηματικά φορτισμένες και ουδέτερες).
  2. Προετοιμασία του πειραματικού σχεδιασμού.
  3. Πειραματικός σχεδιασμός και τυχαιοποίηση.
  4. Επιλογή αντικειμένου και προετοιμασία.
  5. Δεδομένα και στατιστική ανάλυση.

Μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου οι ερευνητές μπορούν να συλλέξουν έγκυρα δεδομένα, να βγάλουν αμερόληπτα συμπεράσματα, να βελτιώσουν την αξιοπιστία και να βοηθηθούν μέσα από τις συγκρίσεις σε διάφορες συναισθηματικές δοκιμασίες Stroop.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Maya M. Khanna, Amy S. Badura-Brack, Timothy J. McDermott, Christine M. Embury, Alex I. Wiesman, Alex Shepherd, Tara J. Ryan, Elizabeth Heinrichs-Graham & Tony W. Wilson, (2017) «Veterans with PTSD Exhibit Altered Emotional Processing and Attentional Control During an Emotional Stroop Task». Διαθέσιμο εδώ.

Ben-Haim, M. S., Williams P., Howard Z & Mama Y et al. (2016). «The emotional Stroop task: Assessing cognitive performance under exposure to emotional content. Journal of Visual Experiments». Διαθέσιμο εδώ.

Kappes, C & Bermeitinger C. (2016). «The emotional Stroop task as an emotion regulation task». Διαθέσιμο εδώ.

Sensen Song, Anna Zilverstand, Hongwen Song, Federico d’Oleire Uquillas, Yongming Wang ,Chao Xie, Li Cheng & Zhiling Zou, (2017). «The influence of emotional interference on cognitive control:A meta-analysis of neuroimaging studies using the emotional Stroop task» Διαθέσιμο εδώ.

Hart S.J., Green S.R., Casp M. & Belger A. (2010) «Emotional priming effects during Stroop task performance. NeuroImage». Διαθέσιμο εδώ.

Chiao Wei Hsieh & Dinkar Sharma. (2019). «Priming Emotional Salience Reveals the Role of Episodic Memory and Task Conflict in the Non-color Word Stroop Task». Διαθέσιμο εδώ.

 

ΚοινοποίησηFacebookLinkedIn
Συμμετοχή στη συζήτηση

Archives

Categories